Makatikim ka muna ng sarap bago makapasok sa frat

142